Home
  • 24.10.61
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปี 2561ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปี2561สถานที่สอบ ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

*****ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ*****


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก *สำหรับผู้สอบครั้งแรก ให้มารับในวันสอบ*


2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ


2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก


2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบทุกวิชาเนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกันโดยจะแยกประเภทผู้เข้สอบดังนี้


Downloadรหัสวิชา21ทักษะในการวางผังและออกแบบ


Downloadรหัสวิชา22ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

Downloadรหัสวิชา23ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


3.อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเองเช่นปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำ


(สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B
หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย)ยางลบ ไม้สเกลเป็นต้น


4. เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน


ผู้ชาย


1.เสื้อ :เสื้อเชิ้ตมีปก
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป
สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ
สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม :ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว


2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพขาตรงเช่นสีดำสีกรมท่าสีกากีสีเทา


3. รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่นสีดำหรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม
:เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์
หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม


ห้าม :เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ