Home
  • 24.10.61
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 สถานที่สอบ
ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

*****ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ*****


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก *สำหรับผู้สอบครั้งแรก ให้มารับในวันสอบ*


2.ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ


2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก


2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบ
ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน โดยจะแยกประเภทผู้เข้สอบ ดังนี้


Downloadรหัสวิชา31ทักษะในการวางผังและออกแบบ


Downloadรหัสวิชา32ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา33ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

3.อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง เช่นปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำ

(สำหรับข้อสอบอัตนัย)และดินสอดำ 2B
หรือเข้มกว่า(สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น


4. เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน


ผู้ชาย


1เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาวสีอ่อนแขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2กางเกง :กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป
สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ
สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว


2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม
:เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือมีลักษณะคล้ายกันหรือมีลักษณะกำกวม


ห้าม :เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดที่มีปกหรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ