สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ

วันที่ 06/01/2020


รายละเอียด

1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน 3. มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ 5. มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับ ทีมงานดี 7. มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 8. มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ 10. มีความซื่อสัตย์


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/01/2020 to 28/01/2020


ข้อมูลบริษัท

VARY DESIGN ฺBKK


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท VARY DESIGN 几里设计 สาขากรุงเทพ โดยต้องการหาผู้ที่มีความสนใจจะทำงานที่สร้างในต่างประเทศ จะได้มีการฝึกฝนความรู้ในการออกแบบ ความรู้ในด้านภาษา การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง WEBSITE http://www.varydesign.com.cn/ FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/VARYDesignJilisheji คุณวิษณุ อยู่กำเหนิด 0812454303 , 0654465423 E-MAIL Varydesignbkk@gmail.com