สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ฺฺBim modeler

วันที่ 07/02/2020


รายละเอียด

- สามารถใช้โปรแกรม Revit (BIM) ได้เป็นอย่างดี - เขียนและวาดทำโมเดลแบบจำลองโครงการโดยใช้โปรแกรม Revit - นำข้อมูลจากโมเดลที่วาดโดย Revit ออก เพือนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาต่อไป - ตรวจสอบและแก้ไขโมเดล เมือมีการเปลียนแปลงแบบในแต่ละโครงการ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/02/2020 to 01/12/2020


ข้อมูลบริษัท

BSY construction


บุคคลที่ติดต่อ:

http://www.bsy.th.com/