• 24.04.60
  • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูลแบบครบวงบจร จำนวน 14 แห่ง จังหวัดสกลนคร ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์