• 28.04.60
  • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการตามเเนวทางกสนวร้างความเข้มเเข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร กิจกรรมรวบร