• 28.04.60
  • ประกาศจังหวัดเชียงราย โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนผิวเเอสฟัลท์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์