• 05.05.60
  • ประกาศอำเภอเมืเองมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลเขวา เชื่อม บ้าน กุดซุย ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม