• 16.06.60
  • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ โดยแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านหนองเสลา-บ้านพุช้างล้วง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์