• 20.09.61
  • สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 TUDA SEMINAR & CONFERENCE 2018TUDA SEMINAR & CONFERENCE 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
และการสัมมนาวิชาชีพ
หัวข้อ "สถาปนิกผังเมืองไทยรุ่นใหม่ - YOUNG THAI URBAN DESIGNERS"
โอกาส ทางเลือก และมุมมองของสถาปนิกผังเมืองไทยรุ่นใหม่ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โดยวิทยากรรับเชิญ 5 ท่าน
- คุณปรีชญา นวราช : สถาปนิกผังเมือง / ศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง (UddC)
- คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธุ์ : สถาปนิกผังเมือง / บริษัท Urbanspace จำกัด
- คุณชินาภรณ์ มีฉัยยา : Senior Project Coordinator & Hydologist / Asian Diaster Preparedness Center (ADPC)
- คุณพัฒน์ จันทะโชติ : สถาปนิกผังเมือง / หน่วยวิจัยการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง (URDRU)
- คุณพชรอร บุญมี : สถาปนิกผังเมือง / Business Development - CPN Central Pattana Public Company Limited
ดำเนินการสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์ : อาจารย์ / ผังเมือง จุฬาฯ

เสาร์ 29 กันยายน 2561 เวลา 1300-1700 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240

สำรองที่นั่งเข้าร่วมฟังสัมมนา ติดต่อ...
คุณประสิทธิ์ เรืองยศสกุล / เจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
โทร 02-319-3317 / แฟกซ์ 02-319-3318 / มือถือ 087-9800150 / E-mail : Prasitza@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=yMaeQpiUHeE https://www.youtube.com/watch?v=yMaeQpiUHeE