• 20.09.61
  • สภาสถาปนิกร่วมกับ 3 สภาวิชาชีพแถลงข่าว"กรณีมาตรา 48 แห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร"ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิกสภาสถาปนิกร่วมกับ 3 สภาวิชาชีพ"กรณีมาตรา 48 แห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร"


พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก ร่วมกับดร.กมล
ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกสภาทนายความ
นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี และ พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ
เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารสภาสถาปนิก เมื่อวันที 18 กันยายน 2561 แสดงจุดยืนคัดค้านมาตรา 48 แห่งร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา
ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ให้บริการวิชาชีพ
อันจะนำไปสู่ประเด็นปัญหาด้านธรรมภิบาล กล่าวคือ
อาจเป็นช่องทางการรับงานของสถาบันอุดมศึกษา
โดยไม่มีการแข่งขันที่เป็นธรรมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บียดบังเวลาในบทบาทหลักด้านการให้บริการวิชาการ
และที่สำคัญคือ ประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
โดยเฉพาะการประกอบอาชีพสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมควบคุม
เนื่องจากอยู่นอกเหนือระบบการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
อันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก


นายกสภาสถาปนิกยังกล่าวเน้นย้ำถึง ความเสียหายภาครัฐ
ที่จะเกิดจากการยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสถาบันการศึกษา
หรือมีแต่ไม่ตรงตามเกณฑ์ระดับอนุญาตในการทำงานที่แตกต่างกัน
เข้ารับงานและทำงานออกแบบภาครัฐโดยไม่มีการแข่งขัน จากการใช้ระบบ
"หน่วยงานภาครัฐจ้างตรงหน่วยงานภาครัฐ"
ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายโครงการที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพ และไม่ต้องรับผิดชอบ
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบจรรยาบรรณวิชาชีพ


สภาวิชาชีพทั้ง 4 มีความเห็นร่วมกันว่า ให้ตัดคำว่า "วิชาชีพ" ออกจากมาตรา 48 หรือหากต้องการให้สถาบัน
อุดมศึกษามีหน้าที่การให้บริการวิชาชีพด้วย
ก็ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฏหมายวิชาชีพและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อภาครัฐ และประชาชน

คลิ๊กเพื่อรับชม VDO การเเถลงข่าว

https://www.youtube.com/watch?v=_MdUp6Pzd-I&feature=youtu.be