• 26.11.61
  • สภาสถาปนิกได้ส่งข้อเสนอสภาสถาปนิก เรื่องการทบทวนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงนายกรัฐมนตรีตามที่สภาสถาปนิกได้ส่งข้อเสนอสภาสถาปนิก เรื่องการทบทวนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบเเล้ว มีบัญชาให้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา