• 23.08.62
  • รหัสวิชา 13 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก