• 25.12.58
  • มาตราฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2558