Home

  • 24.11.59 กำหนดการสอบสัมภาษณ์และอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯประจำปี 2559 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก


  • ดูรายละเอียด
  • 10.02.60 ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม( ฉบับที่..) พ.ศ. ....ตามลิงค์ด้านล่างนี้


  • ดูรายละเอียด
  • 31.01.60 แถลงการณ์สภาสถาปนิก เรื่อง ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับฯ


  • ดูรายละเอียด
  • 29.12.59 สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มศว (องครักษ์ฝ่ายมัธยม)


  • ดูรายละเอียด
  • 19.12.59 สภาสถาปนิกขอประชาสัมพันธ์เอกสารกรมโยธาธิการและผังเมือง "เรื่อง ขอให้ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานในการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร"


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก