แสดงความคิดเห็น

29 ม.ค. 2563ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....

ตามที่คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ได้เสนอร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก เพื่อพิจารณานั้น ขณะนี้คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับ จากคณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงเห็นสมควรให้เผยแพร่ร่างข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....

CLICK ร่วมแสดงความคิดเห็น

 << ดูทั้งหมด >>