เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา สภาสถาปนิกร่วมลงนามกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในความร่วมมือการดำเนินโครงการ "Life Begins with GHB"

30 ส.ค. 2562รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิกให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้าง ความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ในอัตราพิเศษ โดยมีผู้ร่วมลงนาม 2 ฝ่าย คือ พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล เลขาธิการสภาสถาปนิกกับนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด>>