28 มี.ค. 2567
 1. ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2567
  วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มประชุม 13.00 น. เป็นต้นไป
   
  สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2 ช่องทาง
  1. ณ สภาสถาปนิก
  2. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
  ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญฯ จะได้รับหน่วย พ.ว.ต. จำนวน 4 หน่วย
  * โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
   
   
  หนังสือขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2567  Download
  สมาชิกที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารและเอกสารประกอบการประชุม
  โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สภส.7 ส่งมาที่อีเมล act.office.regis@gmail.com
  หรือติดต่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่งานทะเบียน 0 2318 2112 ต่อ 111, 112, 152 และ 08 6395 0834
   
  เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญสภาสถาปนิก
   
  1.

  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2567  Download

   
  2.

  รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2566  Download

   
  3.

  พิจารณาและอนุมัติงบดุลของสภาสถาปนิก ประจำปี 2566 (มาตรา 19 (2))  Download

   
  4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจำปี 2567 (มาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) และมาตรา 37)  Download*เอกสารการประชุมมีการแก้ไขเพิ่มเติม ( 17 เม.ย. 67)       
  5.

  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (มาตรา 19(3))  Download

   
  6.

  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  Download

   
  7.

  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  Download

   
  8.

  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  Download

   
  9.

  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสรรหาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ....  Download

   
  10.

  รายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา  Download 

   
  11.

  รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก  Download

   
  12.

  รายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   
  13.

  แผนที่สภาสถาปนิก  Download

   

   << ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS


17 เม.ย. 2567

28 มี.ค. 2567

10 ม.ค. 2566

20 มิ.ย. 2565
ดูทั้งหมด