เรียนสมาชิกสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกขอนำส่งร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2562 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาและโปรดนำส่งส่งกลับมายังสภาสถาปนิกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทางอีเมล์ architectcouncilth@gmail.comหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 318 2112 ต่อ 120-125

10 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2562<< ดูทั้งหมด >>