กำหนดการสอบ 4 สาขา ประจำปี 2563

20 ก.ค. 2563กำหนดการสอบ 4 สาขา

Download กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
**ประกาศ !! เพิ่มรอบสอบฯ รหัสวิชา 12 ความรู้ทางสถาปัตยกรรม สอบวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563** 

Download กำหนดสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
**ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563**

Download กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
**ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563**

Download กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
**ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563**

กำหนดการอบรมฯ 4 สาขา

Download กำหนดการอบรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download กำหนดการอบรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

แนวข้อสอบ 4 สาขา

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 21 ทักษะในการวางผังและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 31 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์<< ดูทั้งหมด>>