Home


  • น 018-61
  • บริษัท วิษณุแพลน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 284/1 สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายธวัชชัย ภูแช่มโชติ ส-สผ 32
   ตั้งแต่วันที่
   06 กรกฎาคม 2561

   ถึงวันที่
   05 กรกฎาคม 2564

  • น 017-61
  • บริษัท อยู่ดีดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19/23 อยู่เย็น 6 เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 053-400900

   1. นนายกิตติวัฒน์ ณ รังษี ส-สถ 2999
   ตั้งแต่วันที่
   29 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   28 มิถุนายน 2564

  • น 016-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เอ เอส กรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 40/7 หมู่ที่ 4 หลวงบ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   1. นายอมรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ส-สถ 2960
   ตั้งแต่วันที่
   20 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   19 มิถุนายน 2564

  • น 015-61
  • บริษัท กรีน คอนเทกซ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 597 จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

   1. นางสาวดารากร สืบชมภู ส-สผ 29
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 014-61
  • บริษัท ยูอาร์ดีอี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 241 จรัญสนิทวงศ์ 68 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

   เบอร์โทรศัพท์ 064-1469535

   1. นางสาวเบญจรงค์ ทุมปัดชา ส-สผ 27
   2. นายวิทยา เจริญไชย ภ-สถ 13462
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564


โชว์รายละเอียด: 5