สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

องค์ประกอบสภาสถาปนิก

ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ให้มีคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประกอบด้วย กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาจำนวน 10 คน กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาจำนวน 5 คน กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ โดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จำนวน 5 คน

สมาชิกสภาสถาปนิก มี 3 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกวิสามัญ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • มีสัญชาติไทย
  • มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรอง
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
  • ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก

คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ

  • ต้องเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาปนิก

คุณสมบัติของสมาชิกกิตติมศักดิ์

  • ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั้ง

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2112 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th