สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

รายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ (วาระ พ.ศ. 2562-2565)

  1. นายนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
  2. รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการจรรยาบรรณ
  3. นายพุทธพร ไพบูลย์ กรรมการจรรยาบรรณ
  4. นายชุณหเดช พรหมเศรณี กรรมการจรรยาบรรณ
  5. ศาสตราจารย์จามรี จุลกะรัตน์ กรรมการจรรยาบรรณ
  6. นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล กรรมการจรรยาบรรณ
  7. นายรังสรรค์ สกุลยง กรรมการจรรยาบรรณ

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2112 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th