สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

การขอหนังสือรับรองฯ เพื่อยื่นตามแบบคำขออนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำแนะนำในการใช้แบบฟอร์ม PDF สำหรับคำขอหนังสือรับรองฯ เพื่อยื่นตามแบบคำขออนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การใช้แบบฟอร์ม PDF นี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการยื่นแบบคำขอตามปกติ แต่เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของข้อความของผู้ยื่นคำขอ และลดความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ข้อความของเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม PDF ได้ "สภส.17 (Download)"

กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ save as โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้มีเลขสมาชิกสภาสถาปนิกและ underscore (_) เพิ่มที่หน้าชื่อไฟล์เดิม เช่น ไฟล์แบบฟอร์ม PDF เดิมชื่อ "แบบ สภส.17.pdf" สำหรับผู้ยื่นคำขอ ซึ่งมีเลขสมาชิกสภาสถาปนิก 012345 ให้ save as เป็น "012345_แบบ สภส.17.pdf" เป็นต้น แล้วส่งไฟล์ทางอีเมล์ไปที่ certify2564.act@gmail.com

กรณีใช้ Adobe Acrobat Reader DC และไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ อาจเป็นเพราะโปรแกรมต้องการ Extended Asian Language font pack for Adobe Acrobat Reader DC ผู้ใช้จะต้อง install โดยให้ดาวน์โหลด FontPack1902120058_XtdAlf_Lang_DC.msi จาก http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/AcrobatDC/misc/FontPack1500720033_XtdAlf_Lang_DC.msi และ install

การใส่วันที่ เป็นฟอร์แมท d/m/yy โดย yy เป็น ค.ศ.

กรณีที่มากกว่า 5 รายการ ให้ใส่เพิ่มในแบบฟอร์ม PDF ที่เป็นใบแนบ "สภส.17 ใบแนบ (Download)"

แบบฟอร์ม

  • Download แบบ สภส. 17
  • Download ใบแนบ สภส.17
  • Download กฎกระทรวง กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คําสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔
  • Download แบบ ข.1
  • Download แบบ ข.2
  • Download แบบ ข.3
  • Download แบบ ข.4
  • Download แบบ ข.5
  • Download แบบ ข.6
  • Download แบบ ข.7