สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP
เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวนิธินันท์ บัวขาว

รองหัวหน้าสำนักงาน

นายสุรัตน์ พุ่มผล

ฝ่ายอำนวยการ : ประสานการประชุม, บุคคล

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
รัตนาภรณ์ วาสนา


นายธนวรรธน์ ศักดิ์ศุภาพัชร์


นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์


นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง


นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์

ฝ่าย 1 : ออกใบอนุญาต, หนังสือรับรอง, เลื่อนระดับ, ภาคีพิเศษ, ต่างประเทศ

นายสุรัตน์ พุ่มผล


นางชลสรัย ชะวรรณ์


นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี


นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์


นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม


นางสาวศรัณย่า ยาหวัง


นางสาววัสมน อุรารักษ์

ฝ่าย 2 : รับรองคุณวุฒิ ปริญญา, จัดสอบ, พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

นางสาวกัลยาณี เเสวงศรี


นางวารุณี พรเจริญสุข


นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์


นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์


นางสาวสุวรรณี กิ่งบู


นางสาวพรสุดา พรหมทา

ฝ่ายสนับสนุน : สารสนเทศ, ประชาสัมพันธ์, ธุรการ

นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา


นายฑีฆายุ วิเชียรสรรค์


นางสาวลูกปัด ปั้นมา


นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์


นายวรินทร ทองด้วง

งานกฎหมายและจรรยาบรรณ

นายชาญชัย อมรสรวง


ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ปัทมา โต๊ะเหล็ม


นายต่อศักดิ์ อังคาวุธ


นางสาวอริน จันทร์ชูเพชร


นางสาวฐิติพร เพียรศิริ

งานบัญชีและการเงิน

นางสาววิภา เตียงกูล


นางสาวอัญธิญาน์ สุระบวรเศรษฐ์


นางสาวปภัสรา รัตนะ

ฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก

นางสาวกัลยาณี แสวงศรี


นางวารุณี พรเจริญสุข


นายจุติบดี จันทรางศุ


นางสาวณัฏฐณิชชา สถิตย์สิริพร