สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

การต่ออายุ สมาชิกสภาสถาปนิก/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

1. การต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาต มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ยื่นคำขอต่ออายุฯ​ (แบบ สภส.6) ด้วยตนเองที่สำนักงานสภาสถาปนิก
วิธีที่ 2 ขอต่ออายุฯ​ (แบบ สภส.6) โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
สภาสถาปนิกจะส่งบัตรต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้
หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยระบุในหน้าที่ 2 ของแบบ สภส.6
2. หลักฐานประกอบการขอต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ติดในช่องรูปถ่ายในแบบ สภส.6 จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและหรือสำเนาใบอนุญาตฯ
  • หลักฐานการแจ้งความ (กรณีบัตรสมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ สูญหาย)
3. หลักเกณฑ์การต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ
การต่ออายุสมาชิกฯ สามารถขอต่อได้เมื่อบัตรสมาชิกมีอายุเหลือไม่เกิน 1 ปี และอาจขอให้วันหมดอายุของบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯ โดยจะคำนวณเฉลี่ยจากค่าบำรุงสมาชิกราย 5 ปี
การต่อใบอนุญาตฯ มี 3 กรณี
  • กรณีใบอนุญาตฯ​ มีอายุเหลือไม่เกิน 6 เดือน จะต่ออายุโดยเริ่มนับหลังจากวันที่ใบอนุญาตฯ เดิมหมดอายุ
  • กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังใบอนุณาตฯ หมดอายุ จะนวน 2,000.- บาท โดยจะเริ่มนับอายุใบอนุณาตฯ ตั้งแต่วันที่ต่ออายุใบอนุญาตฯเป็นต้นไป และสำหรับผู้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ ใหม่จะเริ่มนับอายุใบอนุญาตฯ เมื่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกมีมติรับจดทะเบียนสมาชิกฯ แล้ว
    สภาสถาปนิกจะต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ในขณะที่บัตรสมาชิกฯ​ ยังไม่หมดอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว หากบัตรสมาชิกฯ หมดอายุก่อนใบอนุญาตฯ และไม่ต่ออายุบัตรสมาชิกฯ ใบอนุญาตฯ จะสิ้นสุดลงด้วย
  • Download เอกสาร(สภส.6) แบบฟอร์มคำขอต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิก/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนรามคำแหง 19
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4 ประเภท ออมทรัพย์

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-318-2112 โทรสาร: 02-318-2131-2, E-mail: office@act.or.th

Architect Council of Thailand
12 RAMA 9 Rd. Soi 36 Huamark Bangkapi, Bangkok Thailand 10240
Tel:+66 2 318 2112 Fax: +66 2 318 2131-2 E-mail: office@act.or.th