สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

เกี่ยวกับ พวต.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์และการค้าเสรี และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการประกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยอยู่เสนอ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธาณชนในการให้บริการวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งมีการบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการเพิ่มพูนความสามารถและเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) (Continuing Professional Development: CPD)

สภาสถาปนิก ถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่ต้องพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ ให้กับสมาชิกสภาสถาปนิก เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ความหมายของ พวต

การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หรือ Continuing Professional Development (CPD) คือ กลไก หรือกิจกรรมอย่างมีแบบแผน ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ให้กับสมาชิก สภาสถาปนิก ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของ พวต.

  1. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้กับสมาชิกสภาสถาปนิก อันหลักเป็นหลักประกันและส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการให้บริการวิชาชีพ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา การวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
  3. เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน
  4. เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญสถาปนิก หรือวุฒิสถาปนิก

การดำเนินการของสภาสถาปนิก เพื่อให้เกิด พวต.

สภาสถาปนิกดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง(พวต.) ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้

  1. กำหนดเกณฑ์กิจกรรม พวต.
  2. เกณฑ์ขององค์กรที่เป็นผู้จัดกิจกรรม พวต.
  3. รับรองสถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ที่จะให้เป็นผู้จัดกิจกกรมพวต.
  4. รับรองกิจกรรมพวต. ต่าง ๆ ที่ผู้จัดกิจกรรมพวต. เสนอมาเพื่อพิจารณาประเภทของกิจกรรมและจำนวนหน่วย พวต.