.
14 มิ.ย. 2564
.
02 มิ.ย. 2564
สภาสถาปนิกได้ทักท้วงรายละเอียดงานและขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)การคัดเลือกงานจัดทำผังแม่บท(Master Plan)ออกแบบงานตกแต่งภายนอก(Exterior Design)อาคาร1&2 ออกแบบภูมิสถาปัตย์ (Landscape Design)และงานออกแบบป้าย (Signage)งานออกแบบร่าง (Conceptual Design)พื้นที่ส่วนกลาง อาคาร 1&2 พื้นที่ EnCo Terminal(EnTer) สภาสถาปนิกขอแจ้งสมาชิกให้ทราบว่า การเข้าร่วมโครงการนี้อาจจะเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาปนิกและอาจจะผิดจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพฯทั้งนี้สภาสถาปนิกได้ทำหนังสือทักท้วงไปที่หน่วยงานดังกล่าวแล้ว

VIEW MORE