ประกาศ!! เลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบของสาขาผังเมือง,ภูมิ,ภายในฯ จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563  เป็น วันที่ 23-30 ตุลาคม 2563** / ประกาศ !! เลื่อนวันประกาศผลสอบ สาขาผังเมือง,ภูมิ,ภายในฯ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563**
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

VIEW MORE