สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง,.สาขาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ
ประกาศ!! เลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบของสาขาผังเมือง,ภูมิ,ภายในฯ จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563  เป็น วันที่ 23-30 ตุลาคม 2563** / ประกาศ !! เลื่อนวันประกาศผลสอบ สาขาผังเมือง,ภูมิ,ภายในฯ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563**
สมาชิกที่สนใจกระบวนการการออกแบบ แบบมีส่วนร่วมหรือให้ข้อคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวณิชาบูล ทองบ่อ โทร 089-205-9533 หรือ โทร 095-659-8282
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป เวลา 10.00-15.30 น.

VIEW MORE