.
17 มี.ค. 2564
ตามที่สภาสถาปนิกจะจัดการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินการรับหนังสือนัดประชุม แจ้งวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย กรณีสมาชิกที่มีความประสงค์แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์และที่อยู่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นั้นสามารถดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล ( แบบ สภส.7 ) ได้ที่ www.act.or.th พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตฯ หรือสำเนาบัตรสมาชิกและส่งกลับ มาทางอีเมล act.office.regis@gmail.com

VIEW MORE