สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

สภานายกพิเศษ

พระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฏกระทรวงเพื่อ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก โดยมีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ได้แก่

  1. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก
  2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกภายในสามสิบวัน เมื่อได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกและทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก
  3. เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก หรือส่งความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาสถาปนิก
  4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก หรือยับยั้งร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้ง
  5. ให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้ง ที่ใช้อำนาจออกคำสั่งให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจรรยาบรรณ

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2112 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th