สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

ติดต่อสภาสถาปนิก


สำนักงานสภาสถาปนิก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4

เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดาวน์โหลดแผนที่

โทร: 02.318.2112
แฟกซ์: 02.318.2131-2
อีเมล์: office@act.or.th

 • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
  ต่อ 100

 • นายสุรัตน์ พุ่มผล
  ต่อ 155

 • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 120

 • นายธนวรรธน์ ศักดิ์ศุภาพัชร์
  รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 123
 • นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 122
 • นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 121
 • นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 124

 • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 120

 • นายสุรัตน์ พุ่มผล
  หัวหน้าฝ่าย1
  ต่อ 155

 • นางชลสรัย ชะวรรณ์
  รองหัวหน้าฝ่าย 1
  ต่อ 111
 • นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 112

 • นางสาวศรัญย่า ยาหวัง
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 152
 • นางสาววัสมน อุรารักษ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 154

 • นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 151

 • นางสาววัสมน อุรารักษ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 154

 • นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 153

 • นางสาวกัลยาณี เเสวงศรี
  หัวหน้าฝ่าย 2
  ต่อ 160

 • นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์
  รองหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 162
 • นางสาวสุวรรณี กิ่งบู
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 2
  ต่อ 163

 • นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์
  รองหัวหน้าฝ่าย 2
  ต่อ 162

 • นางสาวพรสุดา พรหมทา
  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ( พวต.)
  ต่อ 161

 • นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
  หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 175

 • นายสมชาย วิเชียรสรรค์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 174

 • นางสาวลูกปัด ปั้นมา
  เจ้าหน้าที่งานกราฟฟิกฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 171
 • นายวรินทร ทองด้วง
  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  ต่อ 170

 • นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 172

 • นายชาญชัย อมรสรวง
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
  ต่อ 144

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา โต๊ะเหล็ม
  นิติกรชำนาญการ
  ต่อ 143

 • นางสาววิภา เตียงกูล
  หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
  ต่อ 134

 • นางสาวอัญธิญาน์ สุระบวรเศรษฐ์
  เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
  ต่อ 132

 • นางสาวปภัสรา รัตนะ
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
  ต่อ 131

 • นางสาวกัลยาณี เเสวงศรี
  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
  ต่อ 160
 • นายจุติบดี จันทรางศุ
  รองหัวหน้าฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
  ต่อ 173
 • นางสาวณัฏฐณิชชา สถิตย์สิริพร
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถาบัน
  ต่อ 134