สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP
สำนักงานสภาสถาปนิก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4
นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
ต่อ 100
โทร: 02.318.2112
แฟกซ์: 02.318.2131-2
อีเมล์: office@act.or.th
ดูแผนที่
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดาวน์โหลดแผนที่

 1. สำนักงานสภาสถาปนิก
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
    หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
   • ต่อ 100
   • นายสุรัตน์ พุ่มผล
    รองหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย1
   • ต่อ 155
   • นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    หัวหน้าฝ่าย2
   • ต่อ 160
 2. งานอำนวยการ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 120
   • นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
    รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 125
   • นายไมตรี สูงสุด
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 123
   • นางสาวสุทธิดา สุนั่น
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 122
   • นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 124
   • นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 121
 3. งานทะเบียน ออกใบอนุญาต และเลื่อนประเภท
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางชลสรัย ชะวรรณ์
    เจ้าหน้าที่อาวุโส
   • ต่อ 111
   • นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย1
   • ต่อ 112
 4. งานรับรองคุณวุฒิ ปริญญา
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์
    เจ้าหน้าที่อาวุโส
   • ต่อ 164
   • นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย2
   • ต่อ 163
 5. งานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง จัดสอบและจัดอบรม
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม
    เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ( พวต.)
   • ต่อ 161
 6. งานต่างประเทศ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 153
 7. งานการเงิน
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาววิภา เตียงกูล
    เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
   • ต่อ 134
   • นางสาวปภัสรา รัตนะ
    เจ้าหน้าที่งานบัญชี
   • ต่อ 131
   • นางสาวฤทัย รัตนศิลป์
    เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
   • ต่อ 132
 8. งานวิชาชีพ วิชาการ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวศรัญย่า ยาหวัง
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 152
   • นางสาววัสมน อุรารักษ์
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 154
 9. งานกฎหมาย
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
    นิติกรเชี่ยวชาญ
   • ต่อ 140
   • ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา โต๊ะเหล็ม
    นิติกร
   • ต่อ 0
   • นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์
    นิติกร
   • ต่อ 142
   • นางสาววรากร รัตนภักดี
    นิติกร
   • ต่อ 141
   • นายชาญชัย อมรสรวง
    นิติกรชำนาญการ
   • ต่อ 144
 10. งานสารสนเทศ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นายสมชาย วิเชียรสรรค์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 174
 11. งานธุรการ บุคคล
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสุภลัคน์ ณ นคร
    หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 175
   • นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 172
 12. งานประชาสัมพันธ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นายจุติบดี จันทรางศุ
    เจ้าหน้าที่อาวุโสงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 173
   • นางสาวลูกปัด ปั้นมา
    เจ้าหน้าที่งานกราฟฟิคฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 171
 13. งานจัดสอบ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์
    รองหัวหน้าฝ่าย 2
   • ต่อ 162
 14. งานเลื่อนระดับ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม
    เจ้าหน้าฝ่าย 1
   • ต่อ 151
 15. แบบฟอร์มติดต่อ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  • หากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใด สามารถติดต่อมาได้ที่