สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

ติดต่อสภาสถาปนิก


สำนักงานสภาสถาปนิก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4

เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดาวน์โหลดแผนที่

โทร: 02.318.2112
แฟกซ์: 02.318.2131-2
อีเมล์: office@act.or.th

 • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
  ต่อ 100

 • นายสุรัตน์ พุ่มผล
  ต่อ 155

 • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 120

 • นายไมตรี สูงสุด
  รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 123
 • นางสาวสุทธิดา สุนั่น
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 122
 • นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 121

 • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ต่อ 120

 • นายสุรัตน์ พุ่มผล
  หัวหน้าฝ่าย1
  ต่อ 155

 • นางชลสรัย ชะวรรณ์
  รองหัวหน้าฝ่าย 1
  ต่อ 111
 • นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 112

 • นางสาวศรัญย่า ยาหวัง
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 152
 • นางสาววัสมน อุรารักษ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 154

 • นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 151

 • นางสาววัสมน อุรารักษ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 154

 • นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
  ต่อ 153

 • นางสาวกัลยาณี เเสวงศรี
  หัวหน้าฝ่าย 2
  ต่อ 160

 • นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์
  รองหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 162
 • นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง
  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 2
  ต่อ 163

 • นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์
  รองหัวหน้าฝ่าย 2
  ต่อ 162

 • นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม
  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ( พวต.)
  ต่อ 161

 • นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
  หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 175

 • นายสมชาย วิเชียรสรรค์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 174

 • นางสาวลูกปัด ปั้นมา
  เจ้าหน้าที่งานกราฟฟิกฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 171
 • นายวรินทร ทองด้วง
  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  ต่อ 170

 • นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
  ต่อ 172

 • นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
  หัวหน้างานกฎหมาย
  ต่อ 140
 • นายชาญชัย อมรสรวง
  หัวหน้างานจรรยาบรรณ
  ต่อ 144

 • นางสาววรากร รัตนภักดี
  นิติกร
  ต่อ 141

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา โต๊ะเหล็ม
  นิติกร
  ต่อ 143
 • นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์
  นิติกร
  ต่อ 142

 • นางสาววิภา เตียงกูล
  หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
  ต่อ 134

 • นางสาวฤทัย รัตนศิลป์
  เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
  ต่อ 132

 • นางสาวปภัสรา รัตนะ
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
  ต่อ 131

 • นางสาวกัลยาณี เเสวงศรี
  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
  ต่อ 160
 • นายจุติบดี จันทรางศุ
  รองหัวหน้าฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
  ต่อ 173