สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจทุกคำถาม ค้นหาคำตอบ

รวบรวมคำถามที่ถามบ่อย

  1. คำถามทั่วไป

      • 1
      • การต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกและการต่ออายุใบอนุญาต มีวิธีการอย่างไรบ้าง

      • สามารถต่ออายุโดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ติดต่อด้วยตัวเองที่สภาสถาปนิกซึ่งจะได้รับความสะดวก และสามารถรอรับบัตรได้ทันที หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทนได้ ซึ่งสภาสถาปนิกจะส่งบัตรกลับตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสภาสถาปนิกเท่านั้น (สามารถดูรายละเอียดคําแนะนําได้ทางเว็ปไซต์สภาสถาปนิก <แบบฟอร์มเอกสาร สภส.6>)