สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจทุกคำถาม ค้นหาคำตอบ

รวบรวมคำถามที่ถามบ่อย

 1. คำถามทั่วไป

   • 1
   • การสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก

   • ใช้แบบคำขอ สภส.1 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์สภาสถาปนิก ได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สภาสภาสถปนิกรับรอง และส่งเอกสารคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ทางไปรษณีย์มายังสภาสถาปนิก สอบถามรายละเอียด ต่อ 111 และ 112

   • 2
   • การต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิก

   • - ผ่านเว็บไซต์สภาสถาปนิก หรือ - ยื่นแบบคำขอ สภส.6 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ ด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน หรือ ทางอีเมล act.office.regis@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียด ต่อ 111 และ 112

   • 3
   • การต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกและการต่ออายุใบอนุญาต มีวิธีการอย่างไรบ้าง

   • ผ่านเว็บไซต์สภาสถาปนิก หรือ ยื่นแบบคำขอ สภส.6 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ ทางอีเมล act.office.regis@gmail.com หรือยื่นด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สามารถรอรับบัตรได้ทันที หรือ หรือส่งทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียด ต่อ 111 และ 112

   • 4
   • ค่าต่ออายุสมาชิกและต่ออายุใบอนุญาต

   • ระดับภาคีสถาปนิก1,000+1,000/สามัญ 1,000+2,000/วุฒิ1,000+3,000
 (กรณีต่ออายุใบอนุญาตหลังหมดอายุ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2,000 บาท)

   • 5
   • การขอรับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

   • ยื่นแบบคำขอ สภส.12 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียด ต่อ 111 และ 112

   • 6
   • การต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

   • ยื่นแบบคำขอ สภส.12 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนิติบุคคล ยื่นแบบคำขอ สภส.12 และแบบ สภส.13 สอบถามรายละเอียด ต่อ 111 และ 112

   • 7
   • การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

   • ยื่นแบบ สภส. 5 จัดทำเอกสารและหลักฐาน ดูรายละเอียดการจัดทำได้จากเว็บไซต์สภาสถาปนิก
สอบถามรายละเอียด ต่อ 151

   • 8
   • การขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

   • ดำเนินการผ่านเว็บไซต์สภาสถาปนิก (มีคู่มืออธิบายขั้นตอนการเข้าใช้ครั้งแรก และวิธีการกรอกข้อมูล การชำระเงิน) สอบถามรายละเอียด ต่อ 152

   • 9
   • การขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อใช้ในกรณีอื่นๆ

   • ยื่นแบบ สภส.8 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ ยื่นด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจฯ หรือส่งทางอีเมล act.office.regis@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียด ต่อ 152

   • 10
   • การขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน

   • ยื่นแบบ สภส.สอซ.01 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในแบบคำขอ ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สภาสถาปนิก หัวข้องานบริการสมาชิก สอบถามรายละเอียด ต่อ 153

   • 11
   • การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

   • ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญสภาสถาปนิก ตามแบบคำขอ สภส.1/1 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดเมื่อสภาสถาปนิกรับจดทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว จึงยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ แบบ สภส.18 พร้อมจัดทำเอกสารและหลักฐาน ดูรายละเอียดการจัดทำได้จากเว็บไซต์สภาสถาปนิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ สอบถามรายละเอียด ต่อ 154