นิทรรศการ "สถาปัตย์-ปริวรรต" 2564 นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ระดับชาติ (รูปแบบออนไลน์) เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ก.ย. 2564
นิทรรศการ "สถาปัตย์-ปริวรรต" 2564
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ระดับชาติ (รูปแบบออนไลน์)
เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในหัวข้อ “Reclaiming Our Norm(al)”
การปรับปรุงคืนสู่สภาวะปกติ ในแบบแผนอันเป็นที่ยอมรับทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ห่างเหินเรียกคืนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฟื้นฟูธรรมชาติและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนสังคม สิ่งแวดล้อม และเมืองให้เป็นปกติ”
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์ตามลิ้งก์ที่แนบท้ายกำหนดการตามหัวข้อบรรยาย
ด้านล่าง
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

15.30 น.
16.00 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ และน าชมนิทรรศการรูปแบบออนไลน์
บรรยายพิเศษ ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM
หัวข้อ "แนวทางงานสถาปัตยกรรมไทยในอนาคต"
โดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม

(แบบประเพณี) ปีพุทธศักราช 2546
Register Link
https://zoom.us/meeting/register/tJIpdO-oqz0rE9bJOGyRCa3yy1LZiZ-fotuv?fbclid=IwAR1QFE7GCyX4Ww9yV1Y2sQjQqMI19U8O0JMsOjAFtISB3hh5-EyBYUnGKE
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 (กิจกรรมเสวนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
ภาคเช้า

11.00-11.30 น.

"พิพิธภัณฑ์เสมือน: หลังสวนชุมพร"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ
และ อาจารย์ ดร.ธนาคาร โมกขะสมิต
"รูปแบบโรงพยาบาล หลังสถานการณ์COVID-19"

11.45-12.15 น.

 

โดย คุณวุฒิชัย วงษ์วานิช บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด
Register Link
https://zoom.us/meeting/register/tJEqcytpz8qHtJ7hAKursplbA80OrgeoYUi?fbclid=IwAR0DskcyI_NHHThJfxKKQAktTOk0Q7ZQ42BEz3ltZ
wA-1xhXWpaMVwqc5RE

ภาคบ่าย

15.00-15.30 น.

"บ้านพูนศุข"
โดย ศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล
"ทิศทางงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย"
โดย คุณนิเวศน์ วะสีนนท์ บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

15.45-16.15 น.

 

Register Link
https://zoom.us/meeting/register/tJEofuuoqjIsH92SAPmXi8jBy_Ygm7zrMEjR?fbclid=IwAR2lBRoj
wFReEf6NavcuD5wL-wlFUrPF7gYIm_2xADCaslqGtDJF2VTUNJo
ท่านสามารถรับชม นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต” 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ได้ทาง http://www.sathapatpariwat.com ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 << ดูทั้งหมด >>