สถาบันพระปกเกล้ากำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ประชาธิปไตยภูมิทัศน์ใหม่ ( Democracy in a New Landscape )

26 ต.ค. 2564สถาบันพระปกเกล้ากำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ประชาธิปไตยภูมิทัศน์ใหม่ ( Democracy in a New Landscape ) ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการจัดงานวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/e12ac0cff73b48de1ff0b87f87647802.pdf<< ดูทั้งหมด >>