พิธีมอบรางวัลสภาสถาปนิกเชิดชูและรางวัลประกาศเกียรติคุณในวาระครบรอบ 20 ปี สองทศวรรษสภาสถาปนิก

28 มี.ค. 2565
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกจัดงานครบรอบ 20 ปี สองทศวรรษสภาสถาปนิก เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นผู้เสียสละต่อวิชาชีพ อุทิศตน นับตั้งแต่ก่อนก่อตั้งสภาสถาปนิกมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูซึ่งมาจากการเสนอชื่อ จำนวน 13 ท่าน เป็นรางวัลสถาปนิกเชิดชู 11 ท่าน และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 ท่าน โดยผู้ที่ได้ประกาศรางวัลสภาสถาปนิกเชิดชูและรางวัลวัลประกาศเกียรติคุณมีรายนาม ดงนี้

ผู้ได้รับการประกาศเชิดชู เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สองทศวรรษสภาสถาปนิก 

 1. นายนคร ศรีวิจารณ์              เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันพระราชบัญญัติสถาปนิก 
 2. นายปรีดิ์ บุรณศิริ                  อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2543-2546
 3. ศ.กิตติคุณเดชา บุญค้ำ         อดีตกรรมการสภาสถาปนิก
 4. นายมติ ตั้งพานิช                  อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2547-2550
 5. นายเจตกำจร พรหมโยธี        อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2558-2561
 6. รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน            อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2553-2558
 7. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน     อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2550-2553
 8. นางเมธินี สุวรรณะบุณย์         กรรมการสภาสถาปนิก/ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิกด้านสื่อสารองค์กร
 9. นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล         กรรมการจรรยาบรรณ วาระ พ.ศ. 2562-2565
 10. นายฤาชา รัชชนันท์              อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก 
 11. นายโกญจนาท ศรีกาฬสินธุ์   ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ 

     รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สองทศวรรษสภาสถาปนิก

 1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ           อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
 2. นายบัณฑูร สุภัควณิช            อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

    

 

 

 

 

 << ดูทั้งหมด >>