สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

23 พ.ค. 2565
1.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ประเด็นปัญหาและวิธีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
2.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e-Biddingรุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4
3.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุถมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5

4.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากตลังสำหรับบุคลากราครัฐ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 10
5.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6

6.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุึมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6
7.Download โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4<< ดูทั้งหมด >>