การส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการสภาสถาปนิ วาระปี พ.ศ. 2561-2565 และแต่งตั้งนายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง

20 ก.ค. 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกเริ่มวาระ พ.ศ. 2565-2568
และรับฟังการรายงานผลการเลือกตั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิก รวมถึงการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสภาสถาปนิก
จากนั้น คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ. 2565-2568 เปิดประชุมเพื่อเลือกนายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง
และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง โดย นายประภากร วทานยกุล ได้รับเลือกเป็นนายกสภาสถาปนิก นายชาญณรงค์ แก่นทอง
ได้รับคัดเลือกเป็นอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง และ รศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่สอง
จากนั้นคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ. 2561-2565 ส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2565-2568
และการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง 2 วาระ

 

 

 

 

 << ดูทั้งหมด >>