THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

06 ก.ย. 2565
การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในโลกปัจจุบันสู่อนาคต “โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture Beyound” โดยผ่านการคัดเลือกผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบ จากผลงานที่มีคุณค่ามีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดในการสร้างสรรค์ และสามารถสื่อถึงความร่วมสมัย โดยคำนึงถึงที่การสอดรับและยืดหยุ่นกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และงานวิชาการในปัจจุบันมิได้มีขอบเขตเพียงสถาบันการศึกษา แต่เป็นการบูรณาการในส่วนของวิชาการร่วมกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการผสานความเข้าใจและเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยการจัดการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ จะเป็นครั้งสำคัญที่องค์กรหลักในการจัดงานจะมีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย คือ ส่วนวิชาการที่ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา สภาคณดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Council of Deans of Architecture of Thailand (CDAST)) สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย (Council of Arts and Design Deans of Thailand (CADDT)) สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และส่วนของวิชาชีพที่มีสภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand) เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบ แนวทาง มุมมองด้านวิชาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการวิชาชีพ ในการจัดโครงการได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ศิลปินและนักออกแบบมาร่วมแสดงผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัว พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพผลงานโดยคณะกรรมการจากส่วนวิชาการและส่วนวิชาชีพครั้งสำคัญของประเทศไทย

ร่วมฟังเสาวนา “วัฒนสถาปัตยกรรม’’ ทรรศนะ ความหมายของวัฒนสถาปัตยกรรม และแนวคิดของผลงานวัฒนสถาปัตยกรรม
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ

 • ประภากร วทานยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) 2563
 • รศ.สุรศักดิ์ กังขาว อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 2563
 • ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 2564
 • สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ รางวัลศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม 2557
 • ผศ. ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การเสวนาทางทัศนศิลป์และการออกแบบ ในหัวข้อ “โลกศิลปะกับจักรวาลโลกคู่ขนาน (Multiverse)” โดย

 • ผศ. ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผศ. ดร.อติเทพ แจ้นาลาว คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผศ. ดร.ดลพร ศรีฟ้า สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การเสาวนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" โดย

 • รศ. ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผศ. ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • รศ. ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ดร.ธนกฤต แก้วพิลารมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

__________________________________________________

วันที่ 7-19 กันยายน 2565 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดและเสวนา วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://harc.asia/TADE/?fbclid=IwAR3sLUGTvZxnZ1BQI6AG-MrW9W9nAU6VUPjM0QDTK3ZxHeB-x6Jog0pwmQo
หรือ https://www.eventpop.me/e/13566/tade4th 
และ https://www.facebook.com/HARC.ASIA

 << ดูทั้งหมด >>