ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 ก.ย. 2565
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2565
 • ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตรที่เปิดรับ
 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.ม.) สำหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 2. หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.ม.) สำหรับผู้ที่จบปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
 3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.ด.) สำหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชา
 1. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม
 2. กลุ่มวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
 3. กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม
 5. กลุ่มวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
 6. กลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม
 7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 8. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
_________________________________________________
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.arch.arch.chula.ac.th
http://www.grad.chula.ac.th
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 2218 4370-1
 • คุณกาญจนา ศรีแจ้ 08 9690 7895
 • คุณสวรส สระทองเขียว 08 1906 0765


<< ดูทั้งหมด >>