ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม "Princess Health Award" ประจำปี 2566

11 พ.ย. 2565
กรมอนามัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสำเร็จด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม "Princess Health Award" ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ใช้ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป

การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรางวัล Princess Health Award เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดี พัฒนาความก้าวหน้าและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรและหน่วยงานอื่น ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ hp.anamai.moph.go.th<< ดูทั้งหมด >>