สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก

24 ม.ค. 2566
ด้วย ก.ศป. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. ตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน c ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 0 2141 0775 หรือสายด่วน 1355

 << ดูทั้งหมด >>