สภาวิศวกรขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "สภาวิศวกรตอบคำถาม CPD EP.2"

24 ม.ค. 2566เจาะลึกสำหรับนิติบุคคล หน่วยงานรัฐและเอกชน

สภาวิศวกรประชาสัมพันธ์ รายการ "สภาวิศวกรตอบคำถาม CPD EP.2" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx (รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน) เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคะแนน PDU/CPD Unit พร้อมรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรายการ

พบกับวิทยากร
- รศ.สฤทธิ์เดช  พัฒนเศรษฐพงษ์ (อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2)
- ผศ. ดร.ธเนศ  วีระศิริ (กรรมการสภาวิศวกร)
- รศ. ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์ (อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง)

ดำเนินรายการโดย นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ (อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1)

ผู้เข้าร่วมฟังรายการจะได้รับคะแนนหน่วยความรู้ 1.5 PDU
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://coe.or.th/training_seminar/cpd-18-1-66/<< ดูทั้งหมด >>