สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์วารสาร Good Governance (GG) on the Move

27 มี.ค. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการ โดยการยกระดับประสิทธิภาพการบริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยได้จัดทำวารสาร Good Governance (GG) on the Move ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน

สามารถดาวน์โหลดวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  https://online.pubhtml5.com/brzt/aats/<< ดูทั้งหมด >>