หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5” EXACT 5 (Executive Architect Council Training #5)

04 เม.ย. 2566เปิดรับสมัคร 11 เมษายน - 13 มิถุนายน 2566

สภาสถาปนิกจัดทำหลักสูตรภายใต้ชื่อ “หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT (Executive Architect Council Training)”
เพื่อแนะนำให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ตระหนักและเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและมาตรฐาน
การทำงานของสถาปนิก ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ
ที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- โครงการหลักสูตร Download

- ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร Download

- กำหนดขั้นตอนเวลาการอบรมหลักสูตร Download

- ตารางการอบรม Download


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 •   นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
  โทร. 02-318-2112 ต่อ 160, 089-683-3695
 •   นายจุติบดี จันทรางศุ
  โทร. 02-318-2112 ต่อ 173, 098-959-6952
 •  นางสาวณัฏฐณิชชา สถิตย์สิริพร
  โทร 02-318-2112 ต่อ 134, 064-973-3954

  ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : iact.exact@gmail.com
  หรือ สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240<< ดูทั้งหมด >>