ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18 พ.ค. 2566
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลา จ.พังงา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566 Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลา จ.กระบี่ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566 Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกาศขยายสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566 Download<< ดูทั้งหมด >>