สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

19 ธ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1) ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2) กรรมการ จำนวน 9 ตำแหน่ง
.
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและข้อมูลประวัติของผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
.
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/3527/
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการฯ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2216 3955 ต่อ 264 (นุชจรี) และต่อ 290 (นภาภร)

 

 

  • ประกาศรับสมัคร Download
  • แบบฟอร์มเสนอชื่อตำแหน่งประธานและกรรมการ Download
  • แบบฟอร์มเสนอชื่อตำแหน่งประธานและกรรมการ (ไฟล์word) Download
  • ใบสมัครและข้อมูลประวัติของผู้สมัคร Download
  • ใบสมัครและข้อมูลประวัติของผู้สมัคร(ไฟล์word) Download


<< ดูทั้งหมด >>