งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

19 ธ.ค. 2566
กรุงเทพมหานคร (BMA), องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และ Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH) ร่วมกันจัด “งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” ณ จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2024 (ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok), หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำนักงานประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน) โดยผู้จัดฯ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโปรแกรม Zoom สำหรับเนื้อหาการบรรยายในช่วงบ่ายอีกด้วย

ปัจจุบัน โลกของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% แต่ถึงอย่างนั้น ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารต่างๆ มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาเมืองจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และการเติบโตที่ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนให้เมืองเป็น “เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” เพื่อรองรับประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามที่คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2050 จะมีประชากรย้ายมาอยู่ในเขตเมืองใหญ่ถึงกว่า 70%

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในเอเชีย ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน และยังประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกให้เป็น ผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นคนแรกในประเทศที่ไม่ใช่ OECD ในเอเชีย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น OECD Champion Mayors for Inclusive Growth (เครือข่ายระดับโลกที่ก้าวหน้า ผู้นำเทศบาลมุ่งมั่นที่จะเติบโตของเมืองอย่างครอบคลุม)

งานสัมมนานี้จะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ และประสบการณ์ระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ครอบคลุม และชาญฉลาด

โดยภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, Mr. Nadim Ahmad, รองผู้อำนวยการศูนย์ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคและเมือง (OECD) และ นายกเทศมนตรี Tatsuo Igarashi แชมป์นายกเทศมนตรี ประจำ OECD นอกจากนี้ยังมี การเสวนาในหัวข้อ “บ้าน, เมืองและอสังหาริมทรัพย์คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” และหัวข้อ “แนวทางการสร้างเมืองอัจฉริยะ” และในช่วงการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH) จะแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์และเทคนิคเชิงปฏิบัติของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบาย หรือ ธุรกิจ รวมทั้ง เป็นประโยชน์ต่อ นักวิจัย และทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://mediator.co.th/th/sustainable-buildings-and-cities-seminar-2024/<< ดูทั้งหมด >>