กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ระบบ Thailand NTR

16 ม.ค. 2567
      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (National Trade Repository: NTR/ASEAN Trade Repository: ATR) ของไทย และให้หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งจะนำมารวบรวมไว้ในคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศ (NTR) ของไทย เพื่อให้คลังข้อมูลทางการค้าของไทยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้า

      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เห็นว่าคลังข้อมูลการค้า เป็นคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงกฎระเบียบและข้อมูลทางการค้า ในปี 2560 จึงขยายโครงการคลังข้อมูลการค้าสินค้าออกไปให้ครอบคลุมการค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในการเปิดเสรีทางการค้าและกฎระเบียบของไทย 

คลังข้อมูลทางการค้าของไทย หรือ Thailand NTR ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. ข้อมูลการค้าสินค้า  ​​​​​

 • พิกัดศุลกากร
 • อัตราศุลกากรนำเข้าของไทย
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
 • มาตรการที่มิใช่ภาษี
 • กฎหมาย กฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร
 • กฎระเบียบการดำเนินการด้านการค้า
 • คำสั่งทางปกครองและคำตัดสินศาล
 • วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
 • รายชื่อผู้ประกอบการค้าไทยที่ได้รับอนุญาต
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลการค้าบริการ

 • การจำแนกสาขาบริการ 12 สาขาของ WTO
 • ข้อบทการค้าบริการ
 • ตารางข้อผูกพันภาคบริการ
 • กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าบริการ
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

 • ข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายละเอียดคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand NTR) ได้ที่  www.thailandntr.com<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด