มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

05 ก.พ. 2567




ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2571 สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ในวันและเวลาราชการ ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-943118
เว็บไชต์ http://hr.oop.cmu.ac.th
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  Click



<< ดูทั้งหมด >>