ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม "Princess Health Award" ประจำปี 2567

19 มี.ค. 2567
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการจัดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 "Harmony Health : A Journy to Well-Being สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วม ตลอดจนนำเสนอความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย และกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของกรมอนามัยส่วนหนึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยจึงดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมอบรางวัลในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17  พ.ศ. 2567 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://hp.anamai.moph.go.th<< ดูทั้งหมด >>