ธอส. ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB สำหรับสมาชิกสภาสถาปนิก

19 มี.ค. 2567
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกสภาสถาปนิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2567
- กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2567
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (4) (5) และ (6) ของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกินยอดเงินต้นคงเหลือที่มีกับสถาบันการเงินเดิม บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนจำนอง

กรณีกู้เพิ่ม

 1. กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 

 1. เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

วงเงิน

 1. วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 2. วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

 1. ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 2    
เดือนที่ 1 – 6 = 1.99% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 24 = 3.32% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 3.58% ต่อปี 
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี 
- กรณีกู้ชำระหนี้ฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- ลูกค้าสวัสดิการ  = 4.93%
- ลูกค้ารายย่อย  = 5.24%
- ชำระหนี้ฯ  = 5.54%

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ghbank.co.th
ยื่นกู้  คลิก<< ดูทั้งหมด >>